ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ


Η επιχείρηση HUMOFERT ABETE έχει τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας. Η οργανωτική δομή της επιχείρησης παριστάνεται με το ανωτέρω διάγραμμα και περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα.

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το τμήμα παραγωγής ασχολείται με την παραγωγή, τη συσκευασία και την επισήμανση των προϊόντων. Δουλειά του είναι ο προγραμματισμός και η πραγματοποίηση της παραγωγής των λιπασμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες που δημιουργούνται από τη ζήτηση των προϊόντων. Επιπλέον οι άνθρωποι που απασχολούνται στο τμήμα αυτό είναι υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων και την εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει η επιχείρηση προκειμένου να παραχθεί ένα άριστο, σταθερό και σύμφωνο με τις προδιαγραφές τελικό προϊόν.

Καθώς η γκάμα των προϊόντων που παράγει η επιχείρηση είναι μεγάλη, το τμήμα αυτό έχει χωριστεί στα ακόλουθα υποτμήματα:

 

Παραγωγή Λιπασμάτων

Ασχολείται με την παραγωγή των διαφόρων τύπων λιπασμάτων και λοιπών προϊόντων θρέψης που διαθέτει η εταιρεία στην αγορά. Σκοπός του είναι η μετατροπή των Α' υλών σε τελικό προϊόν θρέψης φυτών έτοιμο για αποθήκευση ή συσκευασία. Εφαρμόζει το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί η εταιρεία και προσαρμόζεται ανάλογα με τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων που εκτελούνται σε διάφορα κρίσιμα παραγωγικά στάδια.

 

Συσκευασία Λιπασμάτων

Το τμήμα αυτό έχει ως στόχο τη σύζευξη της παραγωγής με τη ζήτηση. Με δεδομένα στατιστικά στοιχεία προηγούμενων ετών, την τρέχουσα ζήτηση, την παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου και την ικανότητα αποθήκευσης έτοιμων εμπορευμάτων, το τμήμα της συσκευασίας των λιπασμάτων πραγματοποιεί τη συσκευασία και επισήμανση των παραγόμενων λιπασμάτων προκειμένου να προκύψει τελικό προϊόν έτοιμο προς διάθεση στην αγορά όποτε αυτό ζητηθεί. Καθώς για εμάς η εμφάνιση του τελικού προϊόντος είναι εξίσου σημαντική με την αποτελεσματικότητα του λιπάσματος, το τμήμα της συσκευασίας των λιπασμάτων λειτουργεί κάτω από αυστηρούς κανόνες που διασφαλίζουν ότι το λίπασμα θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή άθικτο και ασφαλές για χρήση.

 

Ποιοτικός Έλεγχος

Ο ρόλος του είναι να παρακολουθεί, να ελέγχει και να βελτιώνει την παραγωγική διαδικασία σε όλα της τα στάδια, από την προμήθεια των Α' υλών έως την ολοκλήρωση του τελικού προϊόντος. Για το σκοπό αυτό εκτελεί δειγματοληψίες και αναλύσεις σε διάφορα κρίσιμα σημεία του παραγωγικού κύκλου και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αποφασίζει για τη συμμόρφωση των παραγόμενων προϊόντων με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το πρότυπο ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζει η εταιρεία. Επιπλέον το τμήμα ποιοτικού ελέγχου καταγράφει όλες τις παραμέτρους που επεμβαίνουν στην παραγωγική διαδικασία ώστε να μπορεί να είναι δυνατή η αναζήτηση και διόρθωση πιθανών σφαλμάτων, ώστε το τελικό προϊόν να είναι ιχνηλατήσιμο έως την κατανάλωσή του.

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το εμπορικό τμήμα είναι υπεύθυνο για την προμήθεια των πρώτων υλών και τη διάθεση των έτοιμων προϊόντων στην αγορά. Λόγω του σύνθετου αντικειμένου του χωρίζεται στα ακόλουθα υποτμήματα:

 

Τμήμα Προμηθειών

Το τμήμα Προμηθειών ασχολείται με την αγορά των Α' και Β' υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των λιπασμάτων. Στόχος του είναι η επίτευξη συμφωνιών με ξένες και ελληνικές εταιρείες για την απόκτηση των απαραίτητων υλικών που ικανοποιούν τα κριτήρια ποιότητας και τιμής που έχουν τεθεί από τη διεύθυνση της επιχείρησης.

 

Τμήμα Πωλήσεων

Το τμήμα πωλήσεων στελεχώνεται από ανθρώπους που ασχολούνται με την προώθηση των προϊόντων. Δουλειά τους είναι η επικοινωνία με τους υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες της εταιρείας με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τα λιπάσματα και λοιπά προϊόντα θρέψης που διαθέτει η επιχείρηση καθώς και τη λήψη παραγγελιών. Επιπλέον έργο τους αποτελεί και η παρουσίαση των προτάσεων της HUMOFERT ABETE σε προβλήματα θρέψης που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί των διαφόρων καλλιεργειών.

 

Τμήμα Marketing

Το τμήμα marketing είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας. Σχεδιάζει τον τρόπο προώθησης των προϊόντων, καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική και υποστηρίζει τους πωλητές με προωθητικό υλικό και πληροφορίες σχετικές με τις ιδιότητες και τις εφαρμογές των προϊόντων.

 

Τμήμα Logistics

Οι άνθρωποι του τμήματος αυτού ασχολούνται με τη διακίνηση των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών. Εποπτεύουν και εκτελούν τις παραγγελίες της εταιρείας και επιπλέον παραλαμβάνουν και ελέγχουν τις πρώτες ύλες και τα υπόλοιπα υλικά που προμηθεύεται η επιχείρηση.

 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τα καθήκοντα του οικονομικού τμήματος αφορούν στην καταγραφή των οικονομικών δεδομένων και στο χρηματοοικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησης. Για την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων το τμήμα οικονομικού χωρίζεται στα ακόλουθα υποτμήματα:

 

Λογιστήριο

Παρακολουθεί και καταγράφει τις λογιστικές κινήσεις της επιχείρησης (αγορές, πωλήσεις, εισπράξεις, πληρωμές κ.α.), εξάγει τα οικονομικά αποτελέσματα και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις που αποτυπώνουν την οικονομική πορεία της εταιρείας.

 

Τμήμα χρηματοοικονομικού σχεδιασμού

Το τμήμα αυτό ασχολείται με τις χρηματοοικονομικές ροές της επιχείρησης. Με δεδομένη τη στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης και τις συνθήκες της αγοράς χρήματος σχεδιάζει τον τρόπο υλοποίησης των επιχειρηματικών προγραμμάτων, διανέμει τους πόρους της εταιρείας στα διάφορα τμήματά της, ελέγχει την χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης και προκρίνει λύσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη πραγματοποίηση των οικονομικών στόχων της εταιρείας.

 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Η επικοινωνία του με τη διοίκηση της εταιρείας είναι αμφίδρομη. Αφενός λαμβάνει τους στόχους επέκτασης της εταιρείας σε νέες αγορές με νέα προϊόντα και προσπαθεί να τις υλοποιήσει, και αφετέρου ενημερώνει τη διοίκηση για τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το τμήμα ανάπτυξης χωρίζεται σε δύο τομείς ως ακολούθως:

 

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R & D)

Ασχολείται με το σχεδιασμό και την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, μεθόδων και εφαρμογών. Παράλληλα υλοποιεί μόνο του ή σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, ινστιτούτα και πανεπιστημιακά ιδρύματα, έρευνα που αφορά σε νέα υλικά και τρόπους δράσεις (βασική έρευνα) καθώς και έρευνα πάνω στην αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων και των σχεδιαζόμενων προϊόντων της εταιρείας (βιομηχανική έρευνα). Επιπλέον συμμετέχει σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα για θέματα που έχουν να κάνουν με πεδία ενδιαφέροντος και επέκτασης της εταιρείας στο απώτερο μέλλον.

 

Καταχώριση (Registration)

Οι υπεύθυνοι του τμήματος αυτού αναλαμβάνουν την καταχώριση των προϊόντων της εταιρείας στις διάφορες υπηρεσίες προκειμένου να είναι απρόσκοπτη και ομαλή η διακίνησή τους. Έργο τους αποτελεί η σύνταξη των απαραίτητων υποστηρικτικών εγγράφων για το κάθε προϊόν (υφιστάμενο ή νέο), καθώς και η εκτέλεση ή ανάθεση σε τρίτους των απαραίτητων αναλύσεων και ελέγχων που πρέπει να διεξαχθούν για την ορθή και ολοκληρωμένη συμπλήρωση των ζητούμενων στοιχείων. Γενικά το τμήμα καταχώρισης φροντίζει για την έγκαιρη έκδοση και ανανέωση των αδειών που απαιτούνται για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων της εταιρείας σε όλες τις αγορές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

domi