ΕΡΕΥΝΑ


Η επίτευξη του βασικού και διαρκούς στόχου της εταιρείας που είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΗ περνάει σε μεγάλο βαθμό μέσα από τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων τα οποία μπορούν να δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη HUMOFERT ABETE αυξάνοντας το μερίδιό της στην αγορά με συνέπεια τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της. Για να υλοποιήσει το στόχο της η HUMOFERT ABETE επενδύει συστηματικά στην ΕΡΕΥΝΑ, τα αποτελέσματα της οποίας χαράσσουν την τροχιά που οδηγεί εν δυνάμει στην ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

 

Το τμήμα R&D της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών που προκύπτουν μετά από συστηματική έρευνα (βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη) σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος της εταιρείας. Επιπλέον σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, το τμήμα R&D της HUMOFERT ABETE διεξάγει βασική έρευνα με σκοπό την παραγωγή νέων γνώσεων πάνω σε επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία που ενδιαφέρουν την εταιρεία σήμερα ή πρόκειται να την απασχολήσουν στο μέλλον.

 

Η χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιεί η HUMOFERT ABETE βασίζεται κυρίως σε ίδια κεφάλαια προερχόμενα από τον ετήσιο προϋπολογισμό της. Επιπρόσθετη πηγή χρηματοδότησης των ερευνητικών σχεδίων της εταιρείας αποτελούν επίσης οι επιχορηγήσεις που λαμβάνονται από το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια συμμετοχής της HUMOFERT ABETE σε ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται σε συνεργασία με Ερευνητικούς φορείς, Πανεπιστήμια και άλλες εταιρείες με κοινό όραμα και προσανατολισμό.